เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบริห...
  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการป้องกันและปรามปราบยาเสพติ...
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นยุง หมู่ที่ 10