วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีส้ม หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๙๖ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมดูแลรักษารถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้คอนโทรล จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเกรดขยะลงบ่อพร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเล็กเล็กหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน)สำหรับ ศพด.วัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง