วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2566
ซื้อขออนุมติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6659 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างรถขุดดินและเกรดดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาทำอาหาร(ข้าวกล่อง)โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาทำไอศรีม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างรถแบ็คโฮขุดดินและกรดดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อน้ำและอาหารว่าง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 15 เทศบาลตำบลห้วยเม็ก ขนาดกว้าง 5.00-9.00 เมตร ยาว 1,724.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 10,744.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)