เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

1. นายคำสอน  สุริยะ                  พนักงานจ้างเหมาฯ

2. นายบุญมี  สมสีดา                  พนักงานจ้างตามภารกิจ

3. นายเสรี  จันพินิจ                    พนักงานจ้างเหมาฯ

4. นายวินัย  จันทะสมบัติ             พนักงานจ้างเหมาฯ

5. นายสุพจน์  แก้ววงค์               พนักงานจ้างเหมาฯ

6. นายทองวาท  เสนากิจ             พนักงานจ้างเหมาฯ

7. นายเสกสรร  พุธดีมี                พนักงานจ้างเหมาฯ

8. นายวานิกรณ์  สุริยะ                พนักงานจ้างเหมาฯ

9. นายบัวเรียน  ภูจอมจิตร           พนักงานจ้างเหมาฯ

10. นายชุมชัย  ภูอาจสูง              พนักงานจ้างเหมาฯ