เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองการศึกษา
 

1. นางเกษรา  สงคราม     ผู้อำนวยการกองการศึกษา

2. นายจิณณวัตร  ดีบุดศรี   นักวิชาการศึกษา

3. นางวงค์เดือน  พุทธวงค์  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

4. นางคริษฐ์วราอินทพันธุ์    สันทนาการ

5. นางสาวสายรุ้ง  สันเทพ    เจ้าพนักงานธุรการ

6. นางวิดา  สิงหาราม          พนักงานจ้างเหมาบริการ

1. นางสาวนวลจันทร์  สิงหาราม    ครู คศ.1

2. นางณัฐชนิดา  ยอกป้องเทศ  ครู คศ.1

3. นางอำพันธ์  โพธิ์สม    พนักงานตามภารกิจ

4. นางลภัสรดา  แก้มโสม  พนักงานตามภารกิจ

5. นางฉวีวรรณ  ภูสมจิตร  พนักงานตามภารกิจ

1. นางกิติยาพร  ภูสดสูง   ครู คศ.1

2. นางกชกร  ภูเด่นแก่ง    ครู คศ.1

3. นางอริศรา  อุปภา   พนักงานตามภารกิจ

4. นางสงบ  สมภาร  พนักงานตามภารกิจ

5. นางสาวสุกันยา  สิงห์ภักดี พนักงานตามภารกิจ