เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายทั่วไป

กองการศึกษา
 

1. นางภัทริกา  ต่างใจเย็น               รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน     ผู้อำนวยการกองการศึกษา

2. นางคริษฐ์วราอินทพันธุ์             นักสันทนาการชำนาญการ

3. นางสาวสายรุ้ง  ผลประสาท       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

4. นางสาวมัณฑนา  สีดาแก้ว           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

5. นางสาวรัชณีย์  จันทะรส             พนักงานจ้างตามภารกิจ

6. นางกฤติมา  คันธา                     พนักงานจ้างเหมาบริการ

1. นางสาวนวลจันทร์  สิงหาราม    ครู คศ.1

2. นางณัฐชนิดา  ยอกป้องเทศ  ครู คศ.1

3. นางอำพันธ์  โพธิ์สม    พนักงานตามภารกิจ

4. นางลภัสรดา  แก้มโสม  พนักงานตามภารกิจ

5. นางฉวีวรรณ  ภูสมจิตร  พนักงานตามภารกิจ

 

1. นางกิติยาพร  ภูสดสูง   ครู คศ.2

2. นางกชกร  ภูเด่นแก่ง    ครู คศ.2

3. นางอริศรา  อุปภา   พนักงานตามภารกิจ

4. นางสงบ  สมภาร  พนักงานตามภารกิจ

5. นางสาวสุกันยา  สิงห์ภักดี พนักงานตามภารกิจ

6. นางลภัสรดา  แก้วโสม     พนักงานจ้างตามภารกิจ