เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายทั่วไป

กองช่าง
 

1. นายไพรวัลย์  พันธุ์เดช      ผู้อำนวยการกองช่าง

2. นายจักรกรด  บุตรกุล       นายช่างโยธาอาวุโส

3. นายสุรชัย  อ่อนแย้ม       นายช่างโยธาชำนาญงาน

4. นางสาวเย็นจิตร  เบ็ญจมาศ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

5. นางสาวปัณช์ชนิต    ชิลนาถ   พนักงานจ้างตามภารกิจ 

6. นายไพศาล  จรถวิล        พนักงานจ้างเหมาบริการ

7. นายธวัชชัย  ภูเหมือนบุตร พนักงานจ้างเหมาบริการ

8.นายบุญเชิด  พาวุฒิ            พนักงานจ้างเหมาบริการ

9. นางรัตน์ดาพร  ศรีเสริม        พนักงานจ้างเหมาบริการ

10. นายสุดใจ  สังแคนพรม          พนักงานจ้างเหมาบริการ

11. นางสาวน้ำฝน  สิงหาราม     พนักงานจ้างเหมาบริการ

12. นายวิญญู  หนูแก้ว     พนักงานจ้างเหมาบริการ

13.นายสุพรรณ  ภูยาทิพย์   พนักงานจ้างเหมาบริการ

14. นายรวี  วงค์ชารี    พนักงานจ้างเหมาบริการ

15.นายพิทักษ์ชัย  อาจดวงดี   พนักงานจ้างเหมาบริการ

16. นายมานิต  อดทน  พนักงานจ้างเหมาบริการ