เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองช่าง
 

1. นายไพรวัลย์  พันธุ์เดช      ผู้อำนวยการกองช่าง

2. นายจักรกรด  บุตรกุล       นายช่างโยธา

3. นายสุรชัย  อ่อนแย้ม       นายช่างโยธา

4. นางสาวเย็นจิตร  เบ็ญจมาศ  เจ้าหน้าที่ธุรการ

5. นายไพศาล  จรถวิล        พนักงานจ้างทั่วไป

6. นายจำปา  อาจดวงดี      พนักงานจ้างตามภารกิจ

7. นายธวัชชัย  ภูเหมือนบุตร พนักงานจ้างทั่วไป

8. นายวิษณุ  สินธุศรี             พนักงานจ้างทั่วไป

9. นางสาวทิพยาภรณ์  พลขัน   พนักงานจ้างเหมาบริการ

10. นางสาวปัณช์ชนิตชิลนาถ        พนักงานจ้างตามภารกิจ

11.นายบุญเชิด  พาวุฒิ            พนักงานจ้างเหมาบริการ

12. นางรัตน์ดาพร  ศรีเสริม        พนักงานจ้างเหมาบริการ

13. นายสุใจ  สังแคนพรม          พนักงานจ้างทั่วไป