เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองคลัง
 

1. นางปัญจมาพร  คงสมมาตร   ผู้อำนวยการกองคลัง

2.นายธวัช  โลหะมาศ                  นักบริหารงานคลัง

3. นางสาวชัญญานุช  วงค์ชารี   นักวิชาการการเงินและบัญชี

4. นางสาวยมนพภรณ์  มาตรา  เจ้าพนักงานพัสดุ

5. นางสาวผานิตา  พลตื้อ      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6. นางสาวบุษกร  แก้วลือ       เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

7. นางสาวสุวิมล  ผลถวิล       เจ้าพนักงานการคลัง

8. นางสาวอัจฉรา  ภูกาบพลอย   พนักงานจ้างตามภารกิจ

9. นายวิลัย  ศรีคุณ            พนักงานจ้างทั่วไป

10. นางสาวสุภารัตน์  โพธิ์ศรี      พนักงานจ้างทั่วไป

11.นางสาวณัฐวรรณ  พลขัน           พนักงานจ้างเหมาบริการ

12.นางสาวน้ำฝน  สังคำพันธ์      พนักงานจ้างเหมาบริการ

13.นางสาวนงลักษณ์  ขันมะณี    พนักงานจ้างเหมาบริการ

14.นางสาวสุภารัตน์  โพธิ์ศรี      พนักงานจ้างทั่วไป

15.นางสาวนุชรา  ลือเรื่อง        พนักงานจ้างเหมาบริการ

16.นายวิญญู  หนูแก้ว                  พนักงานจ้างทั่วไป