เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายทั่วไป

กองคลัง
 

1. นางปัญจมาพร  คงสมมาตร   ผู้อำนวยการกองคลัง

2. นางสาวญาณิศา  ช่างทองคำ   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

3. นางสาวผานิตา  พลตื้อ          นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

4. นางสาวบุษกร  แก้วลือ          นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

5. นางสาวยมนพภรณ์  มาตรา   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

6. นางสาวสุวิมล  ผลถวิล         เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

7. นางสาวอุมาพร  พาภิรมย์     พนักงานจ้างตามภารกิจ

8. นายวิลัย  ศรีคุณ                พนักงานจ้างเหมาบริการ
9. นางสาวนงลักษณ์  ขันมะณี    พนักงานจ้างเหมาบริการ

10.นางสาวสุภารัตน์  โพธิ์ศรี      พนักงานจ้างเหมาบริการ