เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายทั่วไป

สำนักปลัด
 

1. จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง      นักบริหารงานทั่วไป               12. นางสาวเกวรี  สาสีเมือง     พนักงานจ้างตามภารกิจ                            

2. นายสมชาย  โคตรพัฒน์        นิติกรชำนาญการ                         13. นางสาวนลินรัตน์   ประทีป พนักงานจ้างเหมาฯ                          

3. นายรุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ        14. นางปิยะธิดา  สุวรรณพันธ์  พนักงานจ้างเหมาฯ

4. นางสาวเพ็ญพร  ทักษี         นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ       15. นางสาวสุพรรณ  จรถวิล    พนักงานจ้างเหมาฯ

5. นางสาวจิรประภา  ภูสดสูง    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ           16. นางสาวทิพยาภรณ์  พลขัน พนักงานจ้างเหมาฯ

6. นางณิชานันท์  เทพแพง        นักจัดการงานทะเบียนฯชำนาญการ   17. นางสาวศิริพร  เค้ายา         พนักงานจ้างเหมาฯ

7. นางสาวสมพร  ภูลายเรียบ     นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ            18. นางสาวนุชภิชา  ลือเรื่อง     พนักงานจ้างเหมาฯ

8. นางวงค์เดือน  พุทธวงค์         นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ             19. นางสาวฤทัยรัตน์  สิงหาราม พนักงานจ้างเหมาฯ

9. นางสาวกมลทิพย์  มาตรา       เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน 20. นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์สม    พนักงานจ้างเหมาฯ

10. นางสาวกรวรรณ  คำวิจิตร    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

11. นางสาวจุฑารัตน์  ดีรักษา     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 


1. นายเผ่าพงศ์  กุญชนะรงค์        นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ       

2. จ่าสิบเอกจรูญ  มูลสมบัติ        เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

3. นายสมจิตร  งามบาง              พนักงานจ้างตามภารกิจ

4. นายธนพล  ภูอาจสูง               พนักงานจ้างตามภารกิจ

5. นายสำอางค์  บุญเสริม            พนักงานจ้างเหมาบริการ

6. นายลอย  มนตรี                    พนักงานจ้างเหมาบริการ

7. นายอภิชาติ  ลือเรื่อง              พนักงานจ้างเหมาบริการ

8. นายวัชระ  สินธุศรี                  พนักงานจ้างเหมาบริการ

9. นายรักยิ้ม   มาตงามเมือง        พนักงานจ้างเหมาบริการ

10. นายเสรี   จันพินิจ                 พนักงานจ้างเหมาบริการ

11. นายสรสัญญ์   ภูชมศรี           พนักงานจ้างเหมาบริการ

12. นายวีระวัฒน์   สาสีเมือง        พนักงานจ้างเหมาบริการ