เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักปลัด
 

1. นางภัทริกา ต่างใจเย็น         รองปลัดเทศบาล

2. จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง      นักบริหารงานทั่วไป

3. นายรุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. นางสาวเพ็ญพร  ทักษี         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

5. นางนวลปราง  ประเสริฐสังข์  บุคลากร

6. นางณิชานันท์  เทพแพง        เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียน

7. นางสาวสมพร  ภูลายเรียบ     เจ้าพนักงานธุรการ

8. นางสาวเกวรี  สาสีเมือง        พนักงานจ้างตามภารกิจ

9. นางปิยะธิดา  สุวรรณพันธุ์     พนักงานจ้างทั่วไป

10. นางสาวปิยะนุช  ประทีป      พนักงานจ้างทั่วไป

11. นางสาวสุพรรณ  สิงห์อ่อน    พนักงานจ้างทั่วไป


1. นายรักยิ้ม  มาตงามเมือง   พนักงานจ้างทั่วไป

2. นายสมจิตร  งามบาง       พนักงานจ้างตามภารกิจ

3. นายเผ่าพงศ์  กุญชนะรงค์   เจ้าพนักงานป้องกันฯ

4. นายเชาวฤทธิ์  สิทธิหา       พนักงานจ้างทั่วไป

5. นายประยูร  ภูจอมจิตร์     พนักงานขับรถยนต์

6. นายสำอางค์  บุญเสริม     พนักงานจ้างทั่วไป

7. นายลอย  มนตรี           พนักงานจ้างทั่วไป

8. นายอภิชาติ  ลือเรื่อง       พนักงานจ้างทั่วไป

9. นายวัชระ  สินธุศรี          พนักงานจ้างทั่วไป

10. นายมนัสนัน  สิงหาราม    พนักงานจ้างทั่วไป