วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมการจำหน่ายน้ำประปาเทศบาล จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขุดหลุมฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มในการฝึกอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อขออนุมัติจัดซื้องานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนยืพัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง