วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2564
จ้างซอมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างซอมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อเนื่องจาก ได้มีการส่งเสริมสุขภาพของเด็กก่อนเกณฑ์วัยเรียนและเด็กนักเรียน ให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้เด็กๆได้รับอาหารเสริม(นม)โรงเรียน อย่างทั่วถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู. เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหน่อคำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจรบ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกถ่ายเอกสาร)
28  มิ.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง ( บพ 3969) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง