วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บ้านหน่อคำ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
21  ธ.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างางก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล เเยกร้านพูนทรัพย์ - วัดป่าธรรมพิทักษ์ บ้านธาตุพนม หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ธ.ค. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์
23  พ.ย. 2563
ขออนุมัติซ่อมแซมรถดั้มเปอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๕-๕๒-๐๐๐๑