เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายทั่วไป

สภาเทศบาล
 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
 นายจรูญ  บุญหล้า
นายสมัย  ภูจีวร
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายศิตภัทร  สินสม
 นายนิวัฒน์  ภูแย้มใส
 นายออง  นิตยาสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 นายสมบัติ  ฆารประเดิม
 นายถาร  ภูกองชนะ
 นายวิเชียร  สิงหาราม
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล


 
 นายสุริยา  พลเสนา
นายมิตรไชย  ฤทธิยา

นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล