เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายทั่วไป

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

- ประชากร

จากการสำรวจเมื่อสิ้นเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ในเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็กมีประชากรทั้งสิ้น ๕,๘๒๕ คน แบ่งเป็นชาย ๒,๘๕๑  คน แบ่งเป็นหญิง  ๒,๙๗๔  คน

แยกจำนวนประชากรตามหมู่บ้าน (สำรวจเมื่อสิ้นเดือน เมษายน  ๒๕๕๖)

 

หมู่ที่

ชุมชน/หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

๑๐

๑๑

๑๓

๑๔

๑๕

บ้านห้วยเม็ก

บ้านพานสุวรรณ

บ้านหน่อคำ

บ้านพิทักษ์พัฒนา

บ้านพนมทอง

บ้านจันทร์ส่องหล้า

บ้านห้วยเม็ก

บ้านห้วยเม็ก

บ้านรุ่งอรุณ

บ้านธาตุ

๓๔๘

๒๗๗

๔๑๖

๓๔๐

๒๕๓

๒๙๙

๒๑๘

๒๗๙

๒๑๘

๒๐๓

๓๗๕

๒๗๓

๔๕๙

๓๙๗

๒๒๙

๒๙๔

๒๑๐

๓๐๕

๒๔๗

๑๘๕

๗๒๓

๕๕๐

๘๗๕

๗๓๗

๔๘๒

๕๙๓

๔๒๘

๕๘๔

๔๖๕

๓๘๘

๑๗๓

๑๔๐

๓๗๔

๓๑๖

๑๒๔

๑๖๑

๙๒

๑๒๘

๑๔๒

๒๒๖

รวม

,๘๕๑

,๙๗๔

,๘๒๕

,๘๗๖