เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

     สภาพเศรษฐกิจ

    - สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป

ภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก  เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม  กล่าวคือรายได้ประชากรมาจากภาคเกษตรเป็นส่วนมาก  ในรอบหนึ่งปีจะมีรายได้เข้ามา ๑ ครั้ง จากนั้นประชากรก็จะมีการอพยพแรงงานไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบางส่วน  สืบเนื่องจากไม่มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก  แต่จะมีอยู่บ้างก็เป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนเท่านั้น

 - การประกอบอาชีพ

 

หมู่ที่

 

หมู่บ้าน

อาชีพหลัก

(ครัวเรือน)

อาชีพลำดับ ๒

(ครัวเรือน)

อาชีพลำดับ 

(ครัวเรือน)

อาชีพหลัก

ครัวเรือน

อาชีพ

ครัวเรือน

อาชีพ

ครัวเรือน

บ้านห้วยเม็ก

ทำนา

๑๒๑

รับจ้าง

๓๙

ค้าขาย

บ้านพานสุวรรณ

ทำนา

๗๖

รับจ้าง

๕๐

ค้าขาย

บ้านหน่อคำ

ทำนา

๑๘๕

รับจ้าง

๑๐๙

รับราชการ

๗๐

บ้านพิทักษ์พัฒนา

รับจ้าง

๒๓๘

ทำนา

๓๘

รับราชการ

๓๑

บ้านพนมทอง

ทำนา

๕๙

รับจ้าง

๕๕

ค้าขาย

๑๐

บ้านจันทร์ส่องหล้า

รับจ้าง

๗๓

ทำนา

๖๔

ทำไร่

๒๐

๑๑

บ้านห้วยเม็ก

ทำนา

๔๑

รับจ้าง

๓๙

รับราชการ

๑๓

บ้านห้วยเม็ก

ทำนา

๑๐๔

ทำไร่

๑๗

ค้าขาย

๑๔

บ้านรุ่งอรุณ

ทำนา

๕๙

รับจ้าง

๕๔

ค้าขาย

๑๘

๑๕

บ้านธาตุ

รับราชการ

๘๙

รับจ้าง

๗๑

ค้าขาย

๓๙